Projecten ONZ365

Gemeente Veendam [projectleider – adoptiespecialist]
Gemeente Veendam [projectleider – adoptiespecialist]

2023 – heden

In de rol van projectleider en adoptiespecialist verantwoordelijk voor de implementatie van Microsoft 365. Daarbij gestart met het opstellen van een roadmap, visie en strategie m.b.t. Microsoft 365. Daarna volgen o.a. beleid op hoofdlijnen, een nieuw intranet, Teams Telefonie, een pilot Teams, inrichting van beheer- en governance organisatie en archivering via MS Purview. Na de pilot Teams wordt een organisatie brede uitrol voorzien. In het hele traject dient de gebruikersadoptie verweven te worden op een wijze zoals deze past bij de gemeente Veendam.

Gemeente Noordwijk [Microsoft 365 Consultant – adviseur]
Gemeente Noordwijk [Microsoft 365 Consultant – adviseur]

2023 – heden

In de rol van functioneel consultant verantwoordelijk voor de inrichting en projectbegeleiding van de Teams pilot Projecten Ruimte. Hierbij wordt een projectentemplate gerealiseerd inclusief archivering. Daarbij wordt een metadatamodel en archiveringsproces gemaakt wat herbruikbaar zal zijn bij een organisatie brede uitrol van Teams. Tijdens de pilot wordt ook de governance organisatie en de provisioning van Teams uitgewerkt.

Gemeente Den Haag (Microsoft 365 Consultant)
Gemeente Den Haag (Microsoft 365 Consultant)

2022

In de rol van functioneel consultant verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van de SharePointsite voor de raadsonderzoek Amare en de advisering van complexe zoekopdrachten via eDiscovery binnen Microsoft 365. Bij deze zoekopdrachten worden zowel SharePointsites, mailboxen en OneDrive doorzocht.

Veiligheidsregio Fryslân [ i.s.m. Digital] [Adviseur Organisatie en Informatie]
Veiligheidsregio Fryslân [ i.s.m. Digital] [Adviseur Organisatie en Informatie]

2022

In de rol van adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van een inventarisatie, advies en plan van aanpak ‘basisproducten informatievoorziening’. Doel van de opdracht is het beschrijven van een aanpak om de optimalisering van informatievoorziening via netwerkschijven, Decos JOIN en Microsoft 365 te realiseren en daarmee een einde te maken aan de versnippering van informatie in de organisatie.

Gemeente Almere [Microsoft 365 Consultant – projectleider]
Gemeente Almere [Microsoft 365 Consultant – projectleider]

2021 – 2023

In de rol van functioneel consultant en later projectleider verantwoordelijk voor functionele doorontwikkeling van de Teams omgeving. Hieronder vallen o.a. opzetten beheer- en governance organisatie, dataclassificatie, opstellen van procedures voor het wijzigingsproces, de archivering in Microsoft 365 en het opzetten van een kwaliteitssysteem t.a.v. gebruik en beheer van de Teams omgeving.

Hogeschool Van Hall Larenstein [Office 365 Consultant]
Hogeschool Van Hall Larenstein [Office 365 Consultant]

2020

In de rol van functioneel consultant een advies opgesteld over de mogelijkheden van het inrichten van archivering in Office 365. Naast de analyse van de huidige- en gewenste situatie met betrekking tot archivering en de technische analyse zijn een stappenplan en een roadmap opgesteld om tot de realisatie van de archivering in Office 365 te komen.

Zorggroep Hof en Hiem in opdracht van Arrix ICT [projectleider]
Zorggroep Hof en Hiem in opdracht van Arrix ICT [projectleider]

2020 – 2021

In de rol van projectleider verantwoordelijk voor de realisatie in Microsoft 365 van een vernieuwde intranet startpagina, een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), een vergadermodule en een module voor contact- en middelenbeheer. Tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebruikersadoptie traject met betrekking tot de startpagina en het KMS.

Provincie Flevoland [projectleider]
Provincie Flevoland [projectleider]

2020 – 2022

In de rol van projectleider verantwoordelijk voor de doorontwikkeling SharePoint en de uitrol Microsoft Teams. In de eerste fase van het project is Skype for Business vervangen door MS Teams. In de tweede fase wordt de documentfunctionaliteit doorontwikkeld (SharePoint) en wordt er een koppeling met het DMS eDocs gerealiseerd. Tijdens de uitvoering van het project moet ook de beheerorganisatie, governance Microsoft 365 en een vertegenwoordiging vanuit de gebruikers georganiseerd worden.

Arrix ICT [Office 365 Consultant]
Arrix ICT [Office 365 Consultant]

2019

Voor Arrix ICT een aantal vooronderzoeken en trainingen uitgevoerd. De vooronderzoeken hadden betrekking op de inzet van Office 365 en het inzetten van het kwaliteitsmanagement systeem. De trainingen hadden tevens betrekking op het gebruik en de inrichting van het kwaliteitsmanagement systeem.

Provincie Overijssel [Office 365 Consultant]
Provincie Overijssel [Office 365 Consultant]

2019

Adviesopdracht bestaande uit twee delen. Het eerste deel betreft de begeleiding van de uitwerking van het governance plan en draagvlak te zoeken en te creëren bij de stakeholders zodat het een breed geaccepteerd plan wordt. Het tweede deel betreft het onderzoeken welke werkzaamheden nog moeten plaatsvinden volgens de projectplanning en wanneer de ingestelde freeze periode kan worden beëindigd. Daarnaast ook het onderzoeken hoe het project zich verhoudt tot het gedefinieerde vervolgproject Office 365 en op welke wijze het resultaat van het huidige project op een goede manier kan worden overgedragen naar het vervolgproject.

NHL Stenden [Office 365 Adoptie Consultant]
NHL Stenden [Office 365 Adoptie Consultant]

2019 – 2020

In de rol van user adoption manager verantwoordelijk voor het optimaliseren van het gebruik van Microsoft 365 binnen de nieuwe werkplek die beschikbaar is voor 15.000 studenten en 4.000 medewerkers. De adoptiestrategie en -aanpak wordt bepaald in samenspraak met o.a. de student advisory board, docenten gespecialiseerd in digitale didactiek en medewerkers. Tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het team van digicoaches dat op alle vestigingen van NHL Stenden werkzaam is.

Groningen Seaports [Business consultant Office 365]

2018

Opstellen van het Programma van Eisen DMS. Door middel van bureauonderzoek, workshops en interviews zijn de eisen en wensen voor de nieuwe DMS-omgeving opgehaald. Deze zijn vertaald naar een eisen en wensenpakket op basis van het MoSCoW-model. Naast technische- en functionele eisen zijn tevens de eisen beschreven ten aanzien van het implementatietraject en de benodigde trainingen. Daarnaast de visie op digitaal samenwerken met Office 365 geschreven waarbij na het houden van een visiebijeenkomst de informatie uit de bijeenkomst is vertaald naar het visiedocument

Veiligheidsregio Groningen [Office 365 Consultant]

2018

Als Office 365 Consultant (i.s.m. IT-partner) inhoudelijk functioneel en (deels) technische documenten opgesteld (o.a. PSA, migratiestrategie en uitrolplanning) voor de aanstaande implementatie van Office 365. In deze implementatie worden respectievelijk ‘mail & agenda’, ‘persoonlijke & team opslag’ en ‘digitaal samenwerken’ qua functionaliteit uit de Office 365 suite ingericht en uitgerold.

ITBB [Adviseur Organisatie en Informatie]

2017

Analyse en advies over ICT-architectuur en ICT-applicaties in combinatie met het gebruik van het Office365-platform. ITBB vroeg expertise bij het toekomstbestendig maken van de ICT-architectuur en het applicatielandschap en het strategisch inzetten van Cloudtechnologie.

IPO – SIO [ i.s.m. Digital] [Adviseur Organisatie en Informatie]

2016

Uitvoeren van de risicoanalyse op de provinciale document- en informatiehuishouding.

Provincie Fryslân [Functioneel business consultant]

2016

Uitwerken functionele inrichting SharePoint samen met de solution architect. De ontwikkeling van het basismodel informatiebeheer in SharePoint voor de organisatie. Begeleiding governance plan Office 365.

Provincie Fryslân [Transitieprojectleider]

2016 – 2018

Het ontwikkelen van de implementatie- en migratiestrategie, de veranderaanpak en het management tijdens de implementatie van digitaal werken. Daarna als projectleider verantwoordelijk voor de daadwerkelijk implementatie en adoptie van het platform voor samenwerking en archivering. Hierbij gaf ik tevens leiding aan het team van digicoaches en trainers. In deze periode tevens meegewerkt aan de voorbereiding en realisatie van oplossing voor archivering in SharePoint.

Provincie Fryslân [ i.s.m. Digital] [Functioneel business consultant]

2015

Opstellen van functioneel ontwerp voor demo-omgeving @llemaal Digitaal (SharePoint Online) met daarbij een (verkort) implementatieplan voor het programma @llemaal Digitaal (Platform voor digitaal samenwerken en archiveren).

Rijkswaterstaat Corporate Dienst [Implementatie adviseur en transitieprojectleider]

2013 – 2015

Projectmanagement transities infra-projecten naar CONNECT (digitaal platform voor documentbeheer en samenwerken o.b.v. SharePoint). Daarbij tevens de ontwikkeling van instrumenten en werkwijze voor het realiseren van de veranderaanpak, de advisering opzet en inrichting verandertraject DIM Support Nieuwe Stijl en ondersteuning Proof of Concept Migratiedienst.

Gemeente Dongeradeel [Leidinggevende DIV]

2010 – 2014

Diverse taken en rollen: projectleider aanschaf en implementatie documentgenerator; projectbegeleiding samenvoeging DIV gemeente Dongeradeel en Dantumadiel; voorzitter werkgroep Systemen en Instrumenten i.h.k.v. samenvoeging DIV afdelingen; inrichting en implementatiemanager zaaksysteem Alfresco (Open Source) namens gemeente Dongeradeel (gezamenlijke implementatie door NOFA-gemeenten); opzetten beheerorganisatie zaaksysteem Alfresco; advisering over opzet, inrichting en opleidingen afdeling DIV nieuwe stijl; schrijven en uitvoeren jaarplan DIV op basis van INK-model; inrichten en adviseren over DIV-functie binnen het Klant Contact Centrum; inrichten van DIV m.b.t. de Wabo; begeleiding Proof of Concept ZTC+ module (Wfm) namens Nofa-gemeenten.